Skadliga kemikalier som kan orsaka sjukdomar  

Vid ekologisk odling får inte kemiska bekämpningsmedel användas. Tidigare har användandet av kemiska bekämpningsmedel i Sverige varit utbrett, och är det fortfarande i många andra länder, främst de som är fattiga. Det innebär att importerade frukter, spannmål och grönsaker kan innehålla relativt stora mängder bekämpningsmedel, som man sedan får i sig vid förtäring.

Vines on the field and working tractor at sunset

I kroppen verkar kemiska bekämpningsmedel ha olika skadliga effekter. Allt ifrån cancer till Alzheimers sjukdom har kopplats till höga nivåer av kemikalier i kroppen, och forskningsresultat pekar på att barn som får i sig besprutad mat lider större risk för att utveckla koncentrationssvårigheter.

De som löper störst risk för att drabbas av negativa hälsoeffekter på grund av kemiska bekämpningsmedel, är de som arbetar med dem eftersom de får i sig större mängder under lång tid. Det innebär att framförallt fattiga bönder i u-länder, där användningen är som mest utbredd, löper stor risk för att utveckla följdsjukdomar som konsekvens av sitt yrke. På grund av fattigdomen har de sällan råd med den behandling som krävs för att bota eller lindra sjukdomen,

utan får leva med konsekvenserna under lång tid, kanske till och med resten av sina liv.

Även naturen drabbas

Vid användning av kemikalier vid skadedjursbekämpning, finns risk för att inte bara skadedjuret, utan även andra insekter, drabbas av bekämpningsmedlen. Det kan innebära att populationen av viktiga pollinerare som fjärilar, bin och humlor minskar dramatiskt. På sikt leder det till sämre skördar, mindre biologisk mångfald bland växterna och en dominoeffekt där andra djur i näringskedjan påverkas. Bin och humlor är exempelvis viktig mat för fåglar, så en minskning av dessa skulle leda till att fåglarna får svårt att klara sig. Fåglar hjälper bland annat till med att sprida fröer genom sin spillning, så skadedjursbekämpningen kan få långtgående konsekvenser för naturen, som är svåra att förutse.

En annan fara med kemiska bekämpningsmedel är att de läcker ut i vattnet. I de fall kemikalierna hamnar i grundvattnet, kan det innebära hälsorisker för människor då de i slutändan hamnar i dricksvattnet. Om de istället hamnar i sjöar och hav, leder det till algblomning som hotar fiskebeståndet och sprider gifter i badvattnet.

Ekologisk mat är alltså giftfri, vilket långsiktigt är bra inte bara för den egna hälsan, utan för djur och natur i stort.

Leave a Comment

mts_howto